NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Công văn số 8732/CTTPHCM-TTHT ngày 12/7/2023 của Cục Thuế TP. HCM về giảm 2% thuế giá trị gia tăng tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP

Tin pháp luật

Công văn số 8732/CTTPHCM-TTHT ngày 12/7/2023 của Cục Thuế TP. HCM về giảm 2% thuế giá trị gia tăng tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP

2023/07/20

Văn bản này hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn Tp. HCM áp dụng chính sách giảm thuế GTGT năm 2023 được quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

Đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT, doanh nghiệp ghi thuế suất trên hóa đơn là 8% (nếu nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) hoặc ghi giảm 20% mức tỷ lệ % tính thuế GTGT (nếu nộp thuế theo phương pháp trực tiếp). Khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm…..(số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15”

Hàng hóa, dịch vụ được giảm và không được giảm thuế GTGT vẫn có thể lập chung trên 01 hóa đơn.

Doanh nghiệp nếu có hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì thực hiện kê khai giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV Nghị định số 44/2023/NĐ-CP cùng với Tờ khai thuế GTGT.

Nội dung trên đây hướng dẫn cho các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh và cũng thống nhất với các nội dung được áp dụng toàn quốc tại thời điểm giảm thuế năm 2022. Các doanh nghiệp ngoài TP Hồ Chí Minh cần xác nhận lại cơ quan thuế trực thuộc của doanh nghiệp mình để phát hành hóa đơn và kê khai thuế cho phù hợp.