Privacy PolicyChính sách bảo mật

1. Thông tin cá nhân
Theo quy định pháp luật về việc bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin cá nhân là thông tin đủ để xác định chính xác danh tính một cá nhân, bao gồm ít nhất nội dung trong những thông tin: họ tên, ngày sinh, địa chỉ email, tài khoản người dùng, mật khẩu đăng nhập, thẻ tín dụng và một số thông tin riêng tư về đời sống, sở thích và thành viên gia đình, …
2. Cookie & địa chỉ IP
Cookie và địa chỉ IP không được xem là thông tin cá nhân vì chúng không thể định danh một cá nhân cụ thể khi sử dụng độc lập. Tuy nhiên, khi cookie, địa chỉ IP và thông tin cá nhân được cùng sử dụng bởi một cá nhân, những thông tin này sẽ được xem là một trong những thông tin cá nhân. Tại các phương tiện truyền thông do I-GLOCAL phát triển, chúng tôi sẽ xác nhận mục đích và phương thức khi cần thu thập cookie và địa chỉ IP của người dùng, ngay cả khi không thể xác định danh tính của một cá nhân cụ thể. Tuy nhiên, người dùng có thể từ chối quyền truy cập cookie thông qua cài đặt trình duyệt và dừng các hoạt động tại trang web.
3. Dữ liệu thu thập bởi Google Analytics

Tại trang web này, I-GLOCAL đang sử dụng giải pháp Google Analytics để phân tích và quản lý lưu lượng truy cập. Google Analytics sẽ chỉ sử dụng cookie để thu thập dữ liệu truy cập của người dùng mà không thu thập bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào khác. Tính năng này có thể bị từ chối truy cập bằng cách tắt cookie từ trình duyệt người dùng.
Dữ liệu được thu thập thông qua việc sử dụng Google Analytics sẽ được quản lý dựa trên chính sách bảo mật của Google. Vui lòng truy cập vào trang web Google Analytics để tìm hiểu các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp/
https://policies.google.com/privacy?hl=ja

I-GLOCAL sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phát sinh nào có thể bị ảnh hưởng bởi Google Analytics
(Google Analytics™ được phát triển và vận hành bởi Google Inc.)

4. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Với từng đối tượng cụ thể, I-GLOCAL sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân vào các mục đích sau đây:
(1) Thông tin đối tác
– Liên hệ trong suốt quá trình giao dịch
– Thực hiện hợp đồng
– Xử lý nghiệp vụ theo dịch vụ, yêu cầu thanh toán và phát hành hóa đơn
– Khảo sát và cải thiện chất lượng dịch vụ
(2) Thông tin nhân viên
– Quản lý nhân sự
– Quản lý công việc
(3) Thông tin ứng viên
– Liên hệ tuyển dụng
– Quản lý tuyển dụng
– Một số hoạt động khác hỗ trợ quá trình tuyển dụng
Trong mọi trường hợp đặc thù khác mà các thông tin thu thập không nằm trong danh sách vừa liệt kê, chúng tôi sẽ làm rõ mục đích thu thập và đảm bảo sử dụng thông tin cá nhân đúng theo mục đích đã đề xuất ban đầu.
5. Giới hạn sử dụng thông tin cá nhân
I-GLOCAL sẽ không thu thập và sử dụng thông tin cá nhân ngoài phạm vi cần thiết để thực hiện giao dịch mà không được sự đồng ý trước từ một cá nhân. Ngay cả khi thông tin cá nhân được cung cấp bởi bên thứ 3 theo cách khách quan, chúng tôi sẽ không sử dụng ngoài phạm vi mục đích kế thừa mà không được sự đồng ý trước của cá nhân đó, trừ các trường hợp sau đây:
(1) Khi pháp luật yêu cầu
(2) Khi khẩn cấp để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của một người nào đó và rất khó để có được sự đồng ý của cá nhân đó.
(3) Khi cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em và rất khó để có được sự đồng ý của cá nhân đó.
(4) Khi cần hợp tác với cơ quan chức năng hoặc người được ủy thác để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và với sự đồng ý của người có liên quan.
6. Hình thức thu thập thông tin cá nhân
I-GLOCAL đảm bảo thu thập thông tin cá nhân một cách minh bạch mà không bằng bất kỳ hình thức gian lận hay vi phạm pháp luật. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cẩn trọng với thông tin cá nhân của trẻ em dưới 15 tuổi với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người bảo hộ.
7. Thông báo mục đích sử dụng khi thu thập thông tin cá nhân
Khi thu thập thông tin cá nhân của một cá nhân, I-GLOCAL sẽ thông báo trước các mục đích sử dụng, trừ các trường hợp:
(1) Khi có rủi ro gây tổn hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hoặc các quyền và lợi ích của người khác hoặc bên thứ ba
(2) Khi có rủi ro gây tổn hại đến quyền hoặc lợi ích hợp pháp của I-GLOCAL
(3) Khi cần hợp tác với cơ quan chức năng để thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật
(4) Khi đã được xác nhận các hình thức kế thừa từ bên thứ ba
8. Thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Khi mục đích sử dụng thông tin cá nhân có sự thay đổi so với thỏa thuận ban đầu, I-GLOCAL sẽ thông báo đến cá nhân liên quan để làm rõ các điều chỉnh đó.
9. Đối sách bảo mật thông tin cá nhân
I-GLOCAL thiết lập các quy định nội bộ nhằm phòng tránh việc rò rỉ, thất lạc và hủy hoại thông tin cá nhân, đảm bảo quản lý an toàn chặt chẽ mọi thông tin cá nhân.
10. Kiểm soát nhà thầu phụ
Trong mọi trường hợp thuê ngoài nhà thầu phụ cho toàn bộ hoặc một phần dịch vụ mà trong đó có thể tiết lộ thông tin cá nhân của một cá thể, I-GLOCAL đảm bảo yêu cầu các đơn vị này thực hiện cam kết bảo mật thông tin hoặc đồng ý với các điều khoản và điều kiện do I-GLOCAL quy định.
11. Hạn chế cung cấp thông tin cho bên thứ ba

I-GLOCAL đảm bảo sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước của cá nhân đó, trừ một số trường hợp dưới đây:
(1) Khi pháp luật yêu cầu
(2) Khi khẩn cấp để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của một người và rất khó để có được sự đồng ý của cá nhân đó.
(3) Khi cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em và rất khó để có được sự đồng ý của cá nhân.
(4) Khi cần hợp tác với cơ quan chức năng hoặc người được ủy thác để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và với sự đồng ý của người có liên quan
(5) Khi đã được thông báo trước:
– Xác nhận cung cấp cho bên thứ ba để hỗ trợ hoàn thành dịch vụ
– Các hạng mục dữ liệu được cung cấp cho bên thứ ba
– Phương tiện hoặc phương thức khi cung cấp cho bên thứ ba
– Ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba theo yêu cầu của người đó.

Tuy nhiên, sẽ không bao gồm các trường hợp sau đây:
(1) Khi I-GLOCAL thuê ngoài bên thứ ba hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần dịch vụ
(2) Khi thông tin cá nhân được cung cấp cùng với việc kế thừa kinh doanh do sáp nhập hoặc các nguyên nhân khác
(3) Khi thông tin cá nhân được sử dụng chung với một người cụ thể, theo đó, các mục thông tin cá nhân sẽ được sử dụng chung
Khi sử dụng thông tin cá nhân chung với một người cụ thể và cần có các điều chỉnh liên quan trong quá trình xử lý, I-GLOCAL sẽ thông báo trước cho người đó về mọi nội dung thay đổi đó.

12. Công khai thông tin cá nhân
I-GLOCAL sẽ thiết lập một số cài đặt liên quan đến thông tin cá nhân ở trạng thái mà cá nhân đó có thể biết và sẽ phản hồi kịp thời trong các trường hợp:
(1) Xác nhận mục đích sử dụng thông tin cá nhân (trừ trường hợp không quy định tại Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân)
(2) Giải đáp thắc mắc về thông tin cá nhân khác liên quan
13. Cung cấp thông tin cá nhân

I-GLOCAL sẽ chỉ đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho một bên khác khi có yêu cầu cung cấp từ chính cá nhân dó. Tuy nhiên, nếu việc cung cấp thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây, chúng tôi có thể không cung cấp tất cả hoặc một phần với sự xác nhận trước:
(1) Khi có rủi ro gây tổn hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hoặc các quyền và lợi ích khác của người đó hoặc bên thứ ba
(2) Khi có rủi ro cản trở đáng kể việc thực hiện đúng hoạt động kinh doanh của I-GLOCAL
(3) Khi có rủi ro vi phạm pháp luật và quy định khác

Trên nguyên tắc này, chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin khác ngoài thông tin cá nhân như lịch sử giao dịch.

14. Thay đổi thông tin cá nhân
Nếu có yêu cầu sửa, thêm, xóa nội dung (sau đây gọi là “điều chỉnh”) với lý do thông tin cá nhân chưa đúng với thực tế ở thời điểm đó, I-GLOCAL sẽ tiến hành các xác nhận cần thiết ngay lập tức trong phạm vi có thể để đảm bảo mục đích sử dụng và căn cứ vào kết quả sau xác nhận để hoàn chỉnh nội dung thông tin cá nhân, đồng thời thông báo cho cá nhân đó.
15. Tạm dừng khai thác thông tin cá nhân
I-GLOCAL sẽ không khai thác thông tin cá nhân với lý do thông tin đó được xử lý ngoài phạm vi mục đích sử dụng đã được thông báo trước hoặc thông tin đó có được do gian lận hay hình thức vi phạm pháp luật. Nếu nhận được yêu cầu tạm dừng khai thác thông tin (sau đây gọi là “tạm dừng khai thác”), chúng tôi sẽ ngay lập tức xác nhận và thông báo cho cá nhân đó. Tuy nhiên, trong trường hợp này sẽ có rủi ro phát sinh tổn thất để xem xét áp dụng các biện pháp thay thế khác.
16. Phương án giải trình
Trong trường hợp quyết định thực hiện một trong những điều dưới đây, chúng tôi sẽ ngay lập tức giải thích nguyên nhân và thông báo đến cá nhân liên quan:
(1) Khi khai thác thông tin cá nhân mà không thông báo trước mục đích sử dụng
(2) Khi không cung cấp toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân cho một bên khác
(3) Khi tạm dừng khai thác thông tin cá nhân
(4) Khi tạm dừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
17. Liên hệ

CÔNG TY TNHH I-GLOCAL-GLOCAL

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Nihombashi, 2-16-4 Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo, Nhật Bản
Điện thoại: +81-3-6262-6464
Fax: +81-3-6262-6465
Email: info@i-glocal.com