NewsTin Tức

Tin pháp luật

Đề xuất bãi bỏ, sửa đổi quy đinh của Tổng cục Hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

2023/07/14

Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 2588/TCHQ-GSQL năm 2023 nhằm góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ

Do bản chất việc mua bán giữa hai thương nhân Việt Nam được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng hóa tại Việt Nam là hoạt động mua bán trong nội địa, hàng hóa không có sự dịch chuyển qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. Việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc hoạt động này dẫn tới việc không đồng bộ trong quy định của pháp luật với các giao dịch mua bán hàng hóa có cùng bản chất (hàng hóa mua bán trong nội địa thông thường).

Vì vậy, để đồng bộ hệ thống pháp luật liên quan và không phân biệt đối xử về chính sách đối với các giao dịch mua bán hàng hóa có cùng bản chất (hàng hóa mua bán, giao dịch trong nội địa), thu được thuế nhập khẩu đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu khi chuyển mục đích sử dụng, tổng cục hải quan đề xuất sửa đổi gồm một số nội dung chú ý như sau:

  1. Bãi bỏ toàn bộ quy định về thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

Theo đó, bãi bỏ thủ tục hải quan đối :

  1. a) Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam;
  2. b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;
  3. c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.
  4. Các quy định đã bị bãi bỏ ở trên, Tổng cục hải quan đề xuất sửa đổi cụ thể như sau:
  • Chuyển hóa các nội dung quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (thuộc trường hợp a, b nêu ở điểm 1 phía trên) vào các điều tương ứng quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC)
  • Xem xét bãi bỏ quy định về xuất nhập khẩu tại chỗ đối với hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài quy định tại các văn bản hiện hành
  1. Đề xuất chính sách thay thế việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ:

Tổng cục hải quan đề xuất để Cơ quan thuế nội địa chịu trách nhiệm quản lý và thu thuế cho hoạt động này, cụ thể:

(1) Trường hợp hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam thì thực hiện như giao dịch mua mua bán giữa hai doanh nghiệp nội địa; bên nhận gia công phải chuyển đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa gia công, nộp thuế nhập khẩu và các khoản thuế khác như hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài.

(2) Trường hợp hàng hóa được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu đã được miễn thuế nhập khẩu phát sinh giao dịch với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài nhưng được chỉ định giao hàng tại Việt Nam thì hoạt động giao dịch này thực hiện như hai doanh nghiệp trong nội địa; doanh nghiệp nhập sản xuất xuất khẩu thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được miễn thuế, nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định.

Trường hợp (1), (2) dẫn trên để thu được thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các giao dịch mua bán phát sinh doanh thu tại Việt Nam thì thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải ký hợp đồng với đại lý tại Việt Nam để thực hiện việc thu thuế liên quan.

(3) Trường hợp kinh doanh thương mại thuần tuý: thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam ký hợp đồng đại lý hoặc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, trên hoá đơn GTGT ghi rõ mã số thuế/tên thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và mã số thuế/tên doanh nghiệp Việt Nam được chỉ định nhận hàng tại Việt Nam.

Với các đề xuất này của tổng cục hải guan sẽ phát sinh một số nhược điểm, bất cập trong quá trình thực hiện như doanh nghiệp sản xuất, gia công phải thực hiện nộp thuế, thanh toán trước khi giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam, vấn đề hoàn thuế của nguyên vật liệu, vật tư linh kiện nhập khẩu, vấn đề kê khai nộp thuế của thương nhân nước ngoài…. Vì vậy, chính phủ và các cơ quan ban ngành liên quan vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, đánh giá tác động để sửa đổi văn bản pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình khi có văn bản mới ban hành.