NewsTin Tức

Tin pháp luật

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

2024/03/01

Ngày 20/2/2024, Bộ Y tế đã công bố Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Bảo hiểm y tế Nếu dự thảo luật được triển khai, một số nội dung quy định về bảo hiểm y tế quy định chưa cụ thể trong luật sẽ được làm rõ. Dự kiến có 3 chính sách đáng chú ý sau đây sẽ được sửa đổi.

1. Điều chỉnh đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan;
2. Điều chỉnh phạm vi quyền lợi Bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng.
3. Phân bổ đến các địa phương, sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế hiệu quả.
Về mức đóng BHYT, sau khi cân nhắc, Bộ Y tế đề xuất giữ nguyên mức đóng hiện hành, chưa tính đến lộ trình tăng nhưng giao Chính phủ quy định khi cần thiết.
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm nay và có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin mới tại các bản tin tiếp theo khi Luật Bảo hiểm y tế chính thức được Chính phủ ban hành.

Văn bản tham khảo:
• Dự thảo Luật sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-du-thao-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-bao-hiem-y-te-119240220081324065.htm
• Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014.