NewsTin Tức

Tin pháp luật

Sửa đổi, bổ sung các mẫu văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư

2024/02/22

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT vào ngày 31/12/2023 để sửa đổi Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư (“Thông tư 25”) có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2024.
Trong đó, Thông tư 25 sửa đổi, bổ sung một số mẫu văn bản áp dụng đối với nhà đầu tư trong các thủ tục như sau:

Nhóm 1: Thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam:
– Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư
– Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
– Thủ tục thành lập, đăng ký điều chỉnh và chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài
– Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Nhóm 2: Thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài:
– Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
– Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài
– Thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
Do đó, Nhà đầu tư và các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần lưu ý sử dụng đúng mẫu văn bản quy định mới nhất khi thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư nêu trên.

Văn bản tham khảo:
– Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023
– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021