NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Hướng dẫn xử lý khoản bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài khi kê khai thuế TNCN đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tin pháp luật

Hướng dẫn xử lý khoản bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài khi kê khai thuế TNCN đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

2024/03/05

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Tổng Cục Thuế ban hành công văn số 6002/TCT-DNNCN hướng dẫn về việc không được giảm trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc đã đóng ở nước ngoài khi tính thuế TNCN tại Việt Nam cho trường hợp: Người nước ngoài được cử sang Việt Nam làm việc theo diện lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, có thu nhập từ tiền lương ở nước ngoài, đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc tại nước ngoài tương tự như các khoản bảo hiểm bắt buộc tại Việt Nam; phần tiền lương ở nước ngoài (bao gồm cả khoản bảo hiểm bắt buộc đóng tại nước ngoài) sau đó được Công ty Việt Nam hoàn trả lại cho công ty ở nước ngoài.
Mới đây, ngày 27 tháng 02 năm 2024, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn số 684/TCT-DNNCN bổ sung trường hợp theo công văn số 6002/TCT-DNNCN. Theo đó, Tổng Cục Thuế hướng dẫn người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được cử sang Việt Nam làm việc theo diện lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài, đã đóng các khoản phí bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân mang quốc tịch tương tự như các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam.
Theo hướng dẫn mới nhất này từ Tổng Cục Thuế thì bảo hiểm ở nước ngoài sẽ được giảm trừ khi tính thuế TNCN tại Việt Nam nếu thỏa điều kiện: (i) cá nhân đó có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài và (ii) các khoản đóng bảo hiểm ở nước ngoài là bắt buộc theo quy định của nước sở tại và tương tự các khoản bảo hiểm bắt buộc tại Việt Nam.
Quý khách hàng xin lưu ý về việc có thể cơ quan thuế địa phương sẽ yêu cầu cung cấp Quy định tại nước ngoài nơi cá nhân đóng bảo hiểm để chứng minh về việc các khoản bảo hiểm đã đóng của Quý khách hàng là bắt buộc theo quy định của quốc gia đó.

Tài liệu tham khảo:
• Công văn 684/TCT-DNNCN ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Tổng Cục Thuế
• Công văn số 6002/TCT-DNNCN ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Tổng Cục Thuế