NewsTin Tức

Tin pháp luật

Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng

2024/01/04

Nghị định này ban hành chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong 6 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 1/1/2024 – 30/6/2024). Hàng hóa, dịch vụ được hưởng chính sách giảm thuế GTGT vẫn chỉ bao gồm các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất GTGT 10%.

Tuy nhiên, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ nằm trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế ban hành tại Phụ lục I, II, III Nghị định này: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Chính sách giảm thuế GTGT được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật thuế GTGT thì không được giảm thuế.

Doanh nghiệp nếu bán các loại hàng hóa, dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ. Doanh nghiệp phải kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm Nghị định này cùng với Tờ khai thuế GTGT.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024.