NewsTin Tức

Tin pháp luật

Quy định về nộp thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam

2023/12/21

Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Nghị quyết này quy định về đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bổ sung tại Việt Nam theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu và công thức tính thuế, thời hạn khai nộp thuế TNDN bổ sung tại Việt Nam.

Theo đó, đối tượng bị áp thuế bổ sung theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu bao gồm các công ty, tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh… thuộc tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao ít nhất 02 năm trong 04 năm liền kề trước năm tài chính tương đương 750 triệu euro (EUR) trở lên.

Tuy nhiên, cũng có một số đối tượng được miễn áp thuế tối thiểu toàn cầu, gồm: Tổ chức của chính phủ;
Tổ chức quốc tế; Tổ chức phi lợi nhuận; Quỹ hưu trí; Quỹ đầu tư là công ty mẹ tối cao; Tổ chức đầu tư bất động sản là công ty mẹ tối cao; Tổ chức có ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức nêu trên.

Thuế TNDN phải nộp bổ sung được tính theo công thức quy định tại Điều 4 Nghị quyết này. Trong đó, tỷ lệ thuế bổ sung được xác định bằng mức chênh lệch giữa thuế suất tối thiểu (là 15%) và thuế suất thực tế tại Việt Nam.

Lợi nhuận tính thuế bổ sung là thu nhập ròng theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu trừ đi giá trị tài sản hữu hình và tiền lương được giảm trừ theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu (cụ thể được giảm trừ 5% tổng giá trị tài sản hữu hình trung bình hằng năm và 5% tổng tiền lương của tất cả các đơn vị hợp thành tại Việt Nam).

Riêng giai đoạn chuyển tiếp từ năm 2024, giá trị tài sản hữu hình và tiền lương được giảm trừ cho từng năm theo tỷ lệ quy định tại Phụ lục ban hành kèm Nghị quyết này.
Thời hạn nộp thuế TNDN bổ sung chậm nhất là 12 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, áp dụng từ năm tài chính 2024.