NewsTin Tức

Tin pháp luật

Công văn số 4981/TCT-CS ngày 7/11/2023 của Tổng cục Thuế về hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT

2023/11/23

Tổng cục Thuế lưu ý, trường hợp dự án đầu tư của doanh nghiệp không đáp ứng quy định về hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì không được hoàn thuế.

Theo khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC (sửa đổi tại Thông tư 13/2023/TT-BTC) hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư cần phải có Giấy đề nghị hoàn thuế và các tài liệu kèm theo như sau:

(1) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư đối với trường hợp phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
(2) Đối với dự án có công trình xây dựng: Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; giấy phép xây dựng;
(3) Bản sao Chứng từ góp vốn điều lệ;
(4) Đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện trong giai đoạn đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP: Bản sao một trong các hình thức Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
(5) Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này, trừ trường hợp người nộp thuế đã gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế;
(6) Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án, Quyết định giao quản lý dự án đầu tư của chủ dự án đầu tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh hoặc Ban quản lý dự án đầu tư (nếu chi nhánh, Ban quản lý dự án thực hiện hoàn thuế).

Tài liệu tham khảo:
Công văn số 4981/TCT-CS ngày 7/11/2023 của Tổng cục Thuế