NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023

Tin pháp luật

Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023

2023/10/12

Thủ tướng chính phủ ban hành chính sách giảm 30% tiền thuê đất áp dụng trong năm 2023.

Đối tượng được xét giảm tiền thuê đất năm 2023 bao gồm tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê hàng năm.
Mức giảm 30% chỉ được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023, không giảm cho số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và được khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định về tiền thuê đất thì mức giảm 30% được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và được khấu trừ.

Thời hạn nộp Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 chậm nhất ngày 31/3/2024.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023.