NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Bổ sung quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với hàng xuất khẩu trong dự thảo về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ

Tin pháp luật

Bổ sung quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với hàng xuất khẩu trong dự thảo về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ

2023/10/05

Trước đây, trong Nghị định 123/2020/NĐ-CP:
-Chưa có quy định cụ thể cho thời điểm lập hóa đơn cho hang hóa xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (EPE) và doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
-Mới chỉ quy định về thời điểm lập hóa đơn cho hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cụ thể là: “Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu”. Tuy nhiên quy định này chưa thực sự rõ là doanh nghiệp phải hoàn thành việc xuất hóa đơn trong thời gian bao lâu kể từ khi xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu.

Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ có 2 điểm sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý cho thời điểm lập hóa đơn đối với hang hóa xuất khẩu cho tất cả các doanh nghiệp (EPE, Non EPE kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, Non EPE kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.)
Nội dung đề xuất:
-Thời điểm lập hóa đơn không quá 24h kể từ thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan
-Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn cho hàng hóa xuất khẩu.

Như vậy, theo nội dung đề xuất trên, thì thời điểm lập hóa đơn cho hang hóa xuất khẩu là: “sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu” và “không quá 24h kể từ thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.
Lưu ý, theo Công văn 3446/TCHQ-GSQL ngày 03/07/2023, lô hang được coi là hoàn tất các thủ tục xuất khẩu khi: tờ khai xuất khẩu được xác nhận thông quan và hang hóa đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống hải quan.

Văn bản tham khảo:
-Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ
-Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ của Chính phủ
-Công văn 3446/TCHQ-GSQL ngày 03/07/2023 về thời điểm hoàn tất thủ tục xuất khẩu của Tổng cục Hải quan
-Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ tài chính