NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • [Lao động] Liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam

Tin pháp luật

[Lao động] Liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam

2023/09/04

Ngày 23/8/2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 347/TB-VPCP liên quan đến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc ở VN (sau đây gọi là NĐ 152) với kết luận chính như sau:

Thứ nhất, việc sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 152 được đánh giá là vấn đề rất quan trọng, phức tạp và nhạy cảm liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó cần lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động trực tiếp của NĐ 152 như đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế. Bộ Lao động – Thương Binh và xã hội được yêu cầu phải tiếp thu, tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi các nội dung liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Thứ hai, cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Bộ Lao động – Thương Binh và xã hội cần lưu ý rà soát bảo đảm đơn giản trình tự, thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài và chú trọng cấp phép trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” đảm bảo thủ tục hành chính thông thoáng, minh bạch, rõ ràng và thuận lợi, v.v nhằm thực hiện đúng chủ trương thu hút sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam hiệu quả.

Thứ ba, Bộ Lao động – Thương Binh và xã hội phải hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152 và trình Thủ tướng Chính Phủ trước ngày 25/8/2023.

Từ nội dung trên, chúng ta có thể hiểu Chính phủ Việt Nam và các cơ quan lập pháp đã và đang khẩn trương hoàn thiện Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152 trên tinh thần xem xét đến các vướng mắc, khó khăn và ý kiến từ các cơ quan, ban ngành. Mặc dù, nội dung dự thảo vẫn chưa được công bố nhưng dựa trên tinh thần này, chúng tôi tin rằng trình tự, thủ tục, điều kiện xin cấp Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam sẽ được cải thiện theo hướng thông thoáng, đơn giản và rõ ràng hơn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các nội dung liên quan đến Dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 152 trong các bản tin tiếp theo ngay khi có thông tin mới nhất.

 

Văn bản tham khảo

Thông báo số 347/TB-VPCP