NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Đề xuất của Cục thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục thuế về: Thời điểm xuất hóa đơn, kê khai doanh thu hàng hóa xuất khẩu

Tin pháp luật

Đề xuất của Cục thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục thuế về: Thời điểm xuất hóa đơn, kê khai doanh thu hàng hóa xuất khẩu

2023/08/24

Ngày 10/08/2023, Tổng cục thuế gửi giấy mời tới vụ Pháp chế, Vụ chính sách thuế, Tổng cục Hải quan về việc tổ chức cuộc họp ngày 15/08/2023 để thảo luận đưa ra ý kiến về dự thảo hướng dẫn Cục thuế thành phố Hà Nội vướng mắc về thời điểm xuất hóa đơn, kê doanh thu xuất khẩu.

Tài liệu cuộc họp như sau:
Hiện nay, các hướng dẫn chưa thống nhất tại văn bản quy phạm pháp luật: Chính sách về hóa đơn, thuế GTGT, thuế TNDN và quản lý thuế trong lĩnh vực hải quan. Cụ thể như sau:
-Theo pháp luật thuế GTGT: Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan (quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC)
-Theo pháp luật về hóa đơn: Thời điểm lập hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu là sau khi làm xong thủ tục cho hàng hàng hóa xuất khẩu (quy định tại điểm c khoản 3, điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)
-Theo pháp luật về thuế TNDN: Thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyên giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua..(Căn cứ vào Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

Đồng thời, Cục Thuế thành phố Hà Nội hiện nay đang chưa thống nhất về thời điểm xuất hóa đơn, xác định doanh thu đối với hàng hóa xuất khẩu do có cách hiểu khác nhau về thời điểm xuất hóa đơn:
(1)Thực hiện ngay khi NNT người nộp thuế đã mở xong tờ khai hải quan.
Cách hiểu này là do căn cứ vào Công văn số 1605/GSQL-GQ1 ngày 02/12/2014 của Tổng cục Hải quan: “ngày hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan” được hiểu là ngày thông quan trên tờ khai hải quan.
(2)Ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan là ngày hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan.

Cách hiểu này do căn cứ tại công văn số 3446/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải Quan trả lời Tổng cục thuế ngày 03/07/2023: “Tờ khai được thông quan sau khi hoàn thành thủ tục hải quan và người khai hải quan hoàn thành nghĩa vụ thuế. Việc xác định hàng hóa thực xuất là việc cơ quan hải quan thưc hiện giám sát hàng hóa để xác định hàng hóa thuộc tờ khai xuất khẩu đã thực tế xuất hay chưa. Sau khi hàng hóa được thông quan và được xác định thực xuất khẩu thì lô hàng mới được mới được coi là hoàn tất cả thủ tục xuất khẩu.”

Thông thường, đối với các lô hàng được phân loại vào luồng xanh mà cơ quan hải quan không cần kiểm tra hàng hóa thực tế thì ngày hoàn tất thủ tục hải quan theo hai cách hiểu nêu trên hầu như là không có sự khác biệt. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp như hàng hóa được phân luồng vào luồng đỏ và luồng vàng thì sau khi cơ quan hải quan cần phải tiến hành kiểm tra thưc tế hàng hóa thì mới được coi là hoàn tất thủ tục xuất khẩu. Khi đó, ngày hoàn tất thủ tục hải quan theo cách số (1) sẽ sớm hơn cách số (2).

Sau khi nhận được công văn số 3446/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải Quan nêu trên thì Cục thuế thành phố Hà Nội đề xuất lên Tổng Cục Thuế như sau:
-“Thống nhất xác định thời gian xuất hóa đơn, xác định doanh thu xuất khẩu là ngày hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan theo quy định tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành (theo cách số (2)) (*)
-Đối với các trường hợp Người nộp thuế đã kê khai xác định doanh thu theo thời điểm thông quan như hướng dẫn tại Công văn số 1605/GSQL-GQ1 ngày 2/12/2014 của Cục giám sát quản lý về Hải quan thì không xử lý lại.” (**)

Sau khi cân nhắc, Tổng cục thuế đề xuất trả lời Cục thuế thành phố Hà Nội như sau:
-Tổng cục thuế thống nhất với đề xuất về thời điểm xuất hóa đơn xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu của Cục thuế thành phố Hà Nội như điểm (*) nêu trên
-Riêng với đề xuất (**) nêu trên Tổng cục thuế xin ý kiến tham gia của Vụ pháp chế (Bộ tài chính và Tổng cục thuế) và Tổng Cục hải quan để đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiện tại, chưa có kết quả chính thức của cuộc họp và chưa có văn bản hướng dẫn chính thức về tình huống trên. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, trong tương lai Cơ quan thuế sẽ thống nhất ý kiến về thời điểm xuất hóa đơn xuất khẩu là ngày hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan theo quy định tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành. Vì vậy, để thận trọng nhất thì trước khi xuất hóa đơn cho hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp cần kiểm tra ngày qua khu vực giám sát hải quan trên website chính thức của tổng cục Hải quan:
https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=136&cid=93

Văn bản tham khảo
1. Nghị định 123/2020/ND-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 do Chính Phủ ban hành
2. Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 08 năm 2014 do Bộ Tài Chính ban hành
3. Công văn số 1605/GSQL-GQ1 ngày 02 tháng 12 năm 2014 do Tổng cục hải quan ban hành
4. Công văn 3446/TCHQ-GSQL ngày 03 tháng 07 năm 2023 do Tổng cục hải quan ban hành