NewsTin Tức

Tin pháp luật

Quy định mới về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư

2023/08/24

*Áp dụng cho công ty FDI có dự án đầu tư (IRC)
Ngày 30/06/2023, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, thay thế Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015 và Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thông tư này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/09/2023.

Theo đó, nội dung thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo Thông tư 05 sẽ được thay đổi như sau:
– Thời hạn nộp:
Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 10/7 của năm báo cáo
Báo cáo cả năm: Trước ngày 10/2 của năm sau của năm báo cáo

-Biểu mẫu báo cáo:
Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (Mẫu số 13)
Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (Mẫu số 17)

-Nơi nộp: Sở Kế hoạch và đầu tư/Ban quản lý nơi công ty đặt trụ sở

-Hình thức nộp: Nộp trực tiếp

-Mức phạt hành chính trong trường hợp chậm nộp hoặc không nộp báo cáo: 30.000.000 – 50.000.000 đồng

-Các doanh nghiệp đang thực hiện dự án đầu tư (có IRC) cần lưu ý cập nhật quy định mới để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo này.

Văn bản tham khảo:
Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT