NewsTin Tức

Tin pháp luật

Những điểm thay đổi của thông tư 08/2023/TT-NHNN liên quan đến khoản vay nước ngoài

2023/09/07

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 08/2023/TT-NHNN về điều kiện vay nước ngoài và hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023 và thay thế Thông tư 12/2014/TT-NHNN. Dưới đây là một số thay đổi chính:

1. Cho phép bên đi vay được tạm sử dụng phần tiền nhàn rỗi từ khoản vay để gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Kỳ hạn của mỗi khoản tiền gửi tối đa không quá 01 tháng.

2. Bổ sung quy định đối với mục đích vay cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài.
Cụ thể, đối với khoản vay để cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài của mình, doanh nghiệp có quyền vay với số tiền tối đa không vượt quá tổng giá trị dư nợ gốc, số tiền lãi, phí chưa thanh toán của khoản nợ nước ngoài hiện hữu và phí của khoản vay mới được xác định tại thời điểm cơ cấu. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể lựa chọn vay ngắn hạn hoặc trung, dài hạn với khoản vay này.

3. Thay đổi các trường hợp được thực hiện Khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam:
Cụ thể, Thông tư bãi bỏ quy định về trường hợp khác khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận” và bổ sung thêm trường hợp “Bên đi vay rút vốn, trả nợ bằng đồng ngoại tệ và nghĩa vụ nợ của khoản vay được xác định bằng đồng Việt Nam.”

4. Bổ sung quy định về trường hợp doanh nghiệp vay ngắn hạn để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phải trả bằng tiền
Các khoản nợ ngắn hạn phải trả ở đây là các khoản nợ phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự án khác của doanh nghiệp (không bao gồm các khoản nợ gốc của khoản vay trong nước).

Trên đây chúng tôi đã trình bày những điểm thay đổi chính của Thông tư. Các doanh nghiệp cần lưu ý đầy đủ về nội dung của Thông tư khi nghiên cứu về khoản vay nước ngoài.

Điều luật tham khảo:
– Thông tư 08/2023/TT-NHNN
– Thông tư 12/2014/TT-NHNN