NewsTin Tức

Tin pháp luật

Thay đổi trong hướng dẫn của Cục Thuế địa phương khi kê khai hóa đơn VAT đầu vào bị bỏ sót

2023/09/07

Trước đây, việc kê khai hóa đơn VAT đầu vào bị bỏ sót được hướng dẫn một cách thống nhất theo quan điểm của Tổng Cục Thuế tại Công văn số 414/TCT/KK ngày 30/01/2018, Đối với các hóa đơn đầu vào: thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Gần đây, khi Luật Quản lý Thuế mới cùng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý Thuế mới có hiệu lực, quan điểm ở các công văn hướng dẫn của Tổng Cục thuế và một số Cục Thuế địa phương về kê khai hóa đơn VAT đầu vào bỏ sót đã có sự thay đổi.
Theo quan điểm của Tổng Cục Thuế, việc khai bổ sung hóa đơn VAT đầu vào bỏ sót tại Công văn 2546/TCT-CS ngày 22/06/2023 sẽ thực hiện căn cứ vào khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
Theo Công văn 2397/CTBNI-KKKTT ngày 27/06/2023 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, và Công văn số 4906/CT-KK của Cục thuế tỉnh Nghệ An ngày 16/08/2023 hướng dẫn như sau:

“- Hóa đơn GTGT đầu vào các kỳ trước bị sai, sót chưa kê khai thì người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019, kê khai bổ sung vào kỳ kê khai (tháng, quý) tương ứng với thời điểm phát sinh hóa đơn.
– Sau khi khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai số thuế GTGT chênh lệch tương ứng vào các chỉ tiêu: “Điều chỉnh tăng”, “Điều chỉnh giảm” trên hồ sơ khai thuế chính thức của kỳ tính thuế hiện tại.”

Hiện tại, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và Cục thuế tỉnh Nghệ An đã hướng dẫn theo quan điểm kê khai bổ sung hóa đơn VAT đầu vào bị bỏ sót vào kỳ phát sinh hóa đơn bị bỏ sót, không thực hiện kê khai vào kỳ phát hiện như trước đây.
Vì vậy người nộp thuế nên hỏi ý kiến của cán bộ thuế quản lý trực tiếp đơn vị mình, theo dõi các hướng dẫn tiếp theo của Cơ quan Thuế quản lý để có hướng xử lý phù hợp khi kê khai hóa đơn VAT đầu vào bị bỏ sót.

Văn bản tham khảo
1. Nghị định 126/2020/ND-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 do Chính Phủ ban hành
2. Công văn 414/TCT-KK ngày 30 tháng 01 năm 2018 do Tổng Cục Thuế ban hành
3. Công văn 2546/TCT-CS ngày 22 tháng 06 năm 2023 do Tổng Cục Thuế ban hành
4. Công văn số 2397/CTBNI-KKKTT ngày 27 tháng 06 năm 2023 do Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành
5. Công văn 4906/CT-KK ngày 16 tháng 08 năm 2023 do Cục thuế tỉnh Nghệ An ban hành.