NewsTin Tức

Tin pháp luật

Về việc sửa đổi thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng con dấu

2023/08/11

Ngày 24/07/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Nghị định này điều chỉnh các tổ chức phi chính phủ, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “Tổ chức nước ngoài”) ví dụ như chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài, không điều chỉnh, quản lý con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện được đăng ký và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Chi tiết quy định như sau:
Điều 2, Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

1. Về hình thức của Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
Không chỉ được cấp dưới dạng văn bản giấy mà còn được cấp dưới dạng văn bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương. Nếu tổ chức nước ngoài có yêu cầu thì cấp đồng thời bản giấy và bản điện tử.
*Thời hạn bắt đầu cấp giấy chứng nhận dưới dạng điện tử: Khi Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an được hoàn thiện đưa vào hoạt động.

2. Hình thức nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục về con dấu
Ngoài hình thức nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đăng ký mẫu con dấu như trước đây, tổ chức nước ngoài có thể nộp theo 2 hình thức sau:
– Nộp qua bưu điện
– Nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an

3. Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng

4. năm 2020 của Chính phủ.

Nghị định này ban hành với mục đích nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho cơ quan Nhà nước và các tổ chức nước ngoài. Chúng tôi sẽ theo dõi và tiếp tục cập nhập ở các bản tin tiếp theo nếu có những hướng dẫn mới.

Điều luật tham khảo:
– Nghị định số 56/2023/NĐ-CP
– Nghị định số 45/2020/NĐ-CP