NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Công văn số 3987/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2023 và Công văn số 4146/TCHQ-GSQL ngày 8/8/2023 của Tổng cục Hải quan liên quan đến xuất nhập khẩu tại chỗ

Tin pháp luật

Công văn số 3987/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2023 và Công văn số 4146/TCHQ-GSQL ngày 8/8/2023 của Tổng cục Hải quan liên quan đến xuất nhập khẩu tại chỗ

2023/08/17

【Công văn số 3987/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2023 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam】

Căn cứ Điểm c, Khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm: “Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam”.

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 3, Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14: “Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài không có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong pháp luật về đầu tư, thương mại, doanh nghiệp; không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thương mại, doanh nghiệp”.

Do đó, Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp thương nhân nước ngoài được xác định là đã có hiện diện tại Việt Nam theo quy định Khoản 5, Điều 3, Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 thì không được làm thủ tục Xuất Nhập Khẩu tại chỗ theo quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

【Công văn số 4146/TCHQ-GSQL ngày 8/8/2023 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ】
Theo quan điểm của Tổng cục Hải quan, đối với hoạt động XNK tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì bản chất của giao dịch là hàng hóa chỉ được mua bán trong nội địa, không có sự dịch chuyển hàng hóa ra khỏi biên giới Việt Nam, vì vậy nên xem xét gỡ bỏ thủ tục khai hải quan đối với hoạt động này mà chuyển sang cho cơ quan thuế quản lý như các giao dịch mua bán nội địa khác. Khi gỡ bỏ thủ tục khai hải quan đối với hoạt động này, doanh nghiệp sẽ bớt được một thủ tục hành chính trong hoạt động mua bán, giao nhận hàng hóa và từ đó cũng sẽ góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp.