NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Công văn số 1980/TCT-CS ngày 10/5/2024 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tin pháp luật

Công văn số 1980/TCT-CS ngày 10/5/2024 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2024/05/30

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 153/2011/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì doanh nghiệp là người có quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng cho thuê lại đất thì người nộp thuế sử dụng đất được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận về người nộp thuế sử dụng đất thì doanh nghiệp (người có quyền sử dụng đất) là người nộp thuế.
Doanh nghiệp tự xác định số thuế phải nộp trong Tờ khai thế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 153/2011/TT-BTC và điểm d khoản 2 Điều 18 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
Theo quy định tại điểm đ.2 khoản 2 Điều 18 Thông tư 156/2013/TT-BTC và khoản 1 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định như sau:

• Thời hạn nộp thuế lần đầu: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của cơ quan thuế.

• Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31 tháng 10.