NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Công văn 5654/TCT-TTKT ngày 13/12/2023 của Tổng cục thuế về việc tăng cường quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tin pháp luật

Công văn 5654/TCT-TTKT ngày 13/12/2023 của Tổng cục thuế về việc tăng cường quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

2024/05/23

Việc quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết nhằm ngăn ngừa chuyển giá tránh thuế TNDN hiện đang là vấn đề trọng tâm được Chính phủ và Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm. Theo công văn 5654, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thực hiện một số công việc sau:

• Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết có rủi ro cao về giá chuyển nhượng, như doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết giá trị lớn; doanh nghiệp kê khai lỗ lớn và liên tục nhiều năm nhưng vẫn mở rộng quy mô sản xuất – kinh doanh; có doanh thu tăng trưởng nhưng số thuế nộp ngân sách nhà nước thấp…

• Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn để đẩy mạnh công tác chống chuyển giá, thu thập thông tin và phát hiện kịp thời các vi phạm;

• Tăng cường công tác đào tạo, học tập và chia sẻ kinh nghiệm thông qua việc tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ thuế, tổ chức hội nghị trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết;

• Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hội nghị đối thoại, hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp và xây dựng các chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật thuế.

Vì vậy, doanh nghiệp được khuyến nghị nên chủ động theo dõi, rà soát lại nghĩa vụ chuẩn bị các Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết qua các năm. Từ đó, doanh nghiệp có thể chuẩn bị, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích của công ty, tránh những sai sót trong quá trình kê khai, nộp thuế cũng như có cơ sở giải trình khi cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra.

 

Văn bản tham khảo
Công văn 5654/TCT-TTKT ngày 13/12/2023