NewsTin Tức

Tin pháp luật

Ngành Thuế sẽ rà soát các cơ sở bán lẻ để bắt buộc lập hóa đơn từ máy tính tiền trong năm 2024

2024/04/04

Công văn số 1287/TCT-DNNCN ngày 28/3/2024 của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024
Do số cơ sở kinh doanh đăng ký lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) từ máy tính tiền trong năm 2023 còn thấp, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố quyết liệt rà soát trong năm 2024 các cơ sở kinh doanh thuộc diện áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền (bán lẻ) để đôn đốc, hỗ trợ triển khai.

Đối tượng rà soát bao gồm cả hộ khoán hoạt động trong các lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng, đặc biệt là lĩnh vực ăn uống nếu có sử dụng máy tính tiền, có áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bán hàng thì bắt buộc áp dụng lập HĐĐT từ máy tính tiền theo quy định tại khoản 2 Điều 90 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 .

Đối với các cơ sở kinh doanh đã đăng ký áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong năm 2023 nhưng thực tế chưa sử dụng, Tổng cục Thuế đã đề nghị các Cục thuế phải rà soát, nắm bắt nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan dẫn đến việc không sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền để tìm giải pháp khắc phục, đảm bảo trong năm 2024, 100% cơ sở kinh doanh đã đăng ký thì phải sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.