NewsTin Tức

Tin pháp luật

Sửa đổi quy định về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tại Quyết định 595/QĐ-BHXH

2023/07/06

Theo điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, trừ 2 trường hợp sau:

  1. a) Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;
  2. b) Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Tuy nhiên, Quyết định 948/QĐ-BHXH ngày 05/06/2023, BHXH Việt Nam đã bãi bỏ quy định mức đóng BHXH cao hơn của 2 trường hợp người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề và người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nêu trên.

Việc bãi bỏ này được xem là thống nhất với nội dung Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiếu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ngày 12/06/2022. Lý do, Nghị định 38/2022/NĐ-CP đã không còn quy định về tiền lương tối thiểu của người đã qua học nghề, đào tạo nghề mà chỉ quy định về mức lương tối thiểu vùng mà người sử dụng lao động trả cho người lao động.

Vì vậy, các doanh nghiệp cần đảm bảo mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với tất cả NLĐ làm việc tại đơn vị không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với NLĐ.

Văn bản tham khảo:

– Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022

– Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017

– Quyết định 948/QĐ-BHXH ngày 05/06/2023