NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Công văn số 1016/CTBDU-TTHT ngày 12/1/2024 của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ tính thuế năm 2023

Tin pháp luật

Công văn số 1016/CTBDU-TTHT ngày 12/1/2024 của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ tính thuế năm 2023

2024/02/01

Theo đó, tổng số thuế TNDN tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Nếu lỡ tạm nộp ít hơn 80%, doanh nghiệp sẽ bị tính tiền chậm nộp trên số thuế nộp thiếu hạn mức theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP.

Thời hạn gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2023 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm đầy đủ các tài liệu như sau:
-Tờ khai quyết toán mẫu số 03/TNDN ban hành kèm Thông tư số 80/2021/TT-BTC;
-Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật về Kế toán và Pháp luật về Kiểm toán độc lập;
-Một hoặc một số Phụ lục tùy theo thực tế phát sinh (Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Phụ lục chuyển lỗ, Phụ lục về ưu đãi thuế; Phụ lục số thuế đã nộp ở nước ngoài; Phụ lục về số thuế của hoạt động chuyển nhượng bất động sản; Phụ lục phân bổ số thuế phải nộp cho các cơ sở sản xuất…).

Riêng với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN phải có các tài liệu theo quy định tại Phụ lục I, II, III, IV ban hành kèm Nghị định số 132/2020/NĐ-CP. Các mẫu báo cáo tài chính phải nộp, yêu cầu khi nộp báo cáo tài chính được hướng dẫn cụ thể tại mục 2 Công văn này