NewsTin Tức

Tin pháp luật

Chính thức thông qua Nghị quyết giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024

2023/12/14

Theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023, Quốc hội đã đồng ý giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Chi tiết như sau:

Tiếp tục áp dụng giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2022. Theo đó:

◆ Thuế suất VAT của hàng hóa dịch vụ giảm từ 10% xuống 8%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
-Viễn thông, công nghệ thông tin;
-Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm;
-Kinh doanh bất động sản;
-Sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn;
-Ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất;
-Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

◆ Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Văn bản tham khảo :
Nghị quyết số 110/2023/QH15
Nghị quyết số 43/2022/QH15