NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Công văn số 4666/TCT-CS ngày 23/10/2023 của Tổng Cục Thuế về xác định tỷ giá hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài

Tin pháp luật

Công văn số 4666/TCT-CS ngày 23/10/2023 của Tổng Cục Thuế về xác định tỷ giá hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài

2023/11/02

Công văn số 4666/TCT-CS ngày 23/10/2023 của Tổng Cục Thuế về xác định tỷ giá hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài:

Tổng Cục Thuế lưu ý, căn cứ quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 69 Thông tư 200/2014/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 53/2016/TT-BTC), cho mục đích ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính thì doanh nghiệp cần xác định trường hợp nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài là giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế hay chưa để xác định tỷ giá hạch toán cho phù hợp.
– Nếu theo hợp đồng thuế nhà thầu nước ngoài là khoản nợ phải thu của doanh nghiệp tại Việt Nam thì tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch.
– Nếu theo hợp đồng thuế nhà thầu nước ngoài được tính vào giá trị tài sản hoặc các khoản chi phí mua từ nhà thầu nước ngoài mà chưa thanh toán ngay thì tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch.
– Nếu theo hợp đồng thuế nhà thầu nước ngoài được tính vào giá trị tài sản hoặc các khoản chi phí mua từ nhà thầu nước ngoài được thanh toán ngay bằng ngoại tệ thì tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thực hiện thanh toán.

Người nộp thuế thực hiện kê khai điều chỉnh theo tỷ giá giao dịch thực tế như quy định tại Điều 4 Thông tư số 80/2021/TT-BTC