NewsTin Tức

Tin pháp luật

Một số lưu ý khi thực hiện khoản vay nước ngoài

2023/07/27

Khoản vay nước ngoài được chia thành 2 loại theo thời hạn là Khoản vay ngắn hạn (có thời hạn đến 01 năm) và Khoản vay trung, dài hạn (có thời hạn trên 1 năm). Tùy theo nhu cầu thực tế, tình hình tài chính và mục đích sử dụng khoản vay, doanh nghiệp có thể lựa chọn vay trung, dài hạn từ đầu hoặc vay ngắn hạn rồi sau đó gia hạn thành vay trung, dài hạn.
Khi thực hiện khoản vay trung, dài hạn phải đáp ứng 2 điều kiện là: số dư nợ vay trung, dài hạn (gồm cả dư nợ vay trong nước) tối đa không vượt quá phần chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư và vốn góp ghi nhận tại giấy chứng nhận đầu tư; và phải thực hiện đăng ký với NHNN (NHNN). Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay trung, dài hạn với NHNN:

1. Thời hạn gửi hồ sơ:
Bên đi vay phải gửi hồ sơ trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ:
-Ngày ký thỏa thuận vay nước ngoài trung, dài hạn; hoặc
-Ngày ký thỏa thuận gia hạn Khoản vay nước ngoài ngắn hạn thành trung, dài hạn;

2. Thẩm quyền xác nhận đăng ký khoản vay:
-NHNN (Vụ Quản lý ngoại hối) thực hiện việc xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài đối với các khoản vay có số tiền vay trên 10 triệu USD (hoặc loại tiền tệ khác có giá trị tương đương)
-NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Bên đi vay đặt trụ sở chính thực hiện việc xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi đối với các khoản vay có số tiền vay đến 10 triệu USD (hoặc loại tiền tệ khác có giá trị tương đương)

3. Hồ sơ đăng ký Khoản vay
-Trường hợp dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư xác định rõ quy mô vốn đầu tư và khoản vay được thực hiện bằng ngoại tệ thì cần các hồ sơ sau:
+Đơn đăng ký Khoản vay theo mẫu của NHNN
+Bản sao (có xác nhận của Bên đi vay) hồ sơ pháp lý của Bên đi vay gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác
+Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên đi vay) thỏa thuận vay nước ngoài và thỏa thuận gia hạn Khoản vay ngắn hạn thành trung, dài hạn
-Trường hợp gia hạn khoản vay trung, dài hạn từ khoản vay ngắn hạn cần thêm các hồ sơ sau:
+Văn bản của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài Khoản của Bên đi vay về tình hình rút vốn, trả nợ đối với Khoản vay nước ngoài ngắn hạn ban đầu.
+Báo cáo việc sử dụng Khoản vay nước ngoài ngắn hạn ban đầu kèm theo các tài liệu chứng minh và phương án trả nợ.

4. NHNN có văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký Khoản vay trong thời hạn:
-12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến
-15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ với hình thức truyền thống

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng khoản vay gấp thì có thể vay ngắn hạn trước vì khoản vay ngắn hạn không cần thực hiện thủ tục đăng ký với NHNN. Tuy nhiên, có lưu ý là khi đăng ký chuyển đổi thành khoản vay dài hạn sau đó thì thủ tục có phần phức tạp hơn vì cần giải trình về tình hình rút vốn, sử dụng và trả nợ khoản vay ngắn hạn trước đó.
Ngoài ra, sau khi thực hiện khoản vay nước ngoài, doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình sử dụng và trả nợ khoản vay đến NHNN.

Tài liệu tham khảo:
Nghị định 219/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013
Thông tư 12/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 09 năm 2022
Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016