NewsTin Tức

Tin pháp luật

Khoản thu từ chênh lệch tỷ giá được hưởng ưu đãi thuế

2024/05/16

Công văn số 1794/TCT-CS ngày 2/5/2024 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 96/2015/TT-BTC, đối với khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ nếu liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính.
Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư, bao gồm cả thu nhập từ chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực ưu đãi đầu tư cũng được hưởng ưu đãi thuế (khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC