NewsTin Tức

Tin pháp luật

Công văn số 1741/TCT-CS ngày 25/4/2024 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế cho lĩnh vực sản xuất phần mềm

2024/05/02

Trường hợp Công ty có hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và cung ứng dịch vụ phần mềm cho các khách hàng trong nước thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
Nếu sản xuất sản phẩm phần mềm để xuất khẩu cho khách hàng ở nước ngoài hoặc khách hàng trong khu phi thuế quan và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 9, khoản 2 Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất GTGT 0%.
Trường hợp Công ty có dự án đầu tư sản xuất phần mềm nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi theo Luật thuế TNDN thì được hưởng ưu đãi thuế theo điều kiện thực tế đáp ứng.
Việc xác định lĩnh vực sản xuất phần mềm được căn cứ theo hướng dẫn tại các văn bản do Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành