NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tin pháp luật

Đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

2023/11/30

Theo điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, các bên có quan hệ liên kết có thể được xác định như sau:
“Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;”

Nếu trong trường hợp giữa doanh nghiệp và ngân hàng có phát sinh khoản vay và thỏa mãn các điều kiện trên thì mối quan hệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng là quan hệ liên kết, đồng thời chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN áp dụng theo mức khống chế tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

Như vậy quy định hiện tại có hơi bất cập đối với các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu vay vốn cao phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đây cũng là hoạt động cấp tín dụng thông thường của ngân hàng. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung để loại trừ việc xác định quan hệ liên kết giữa doanh nghiệp và ngân hàng đối với trường hợp ngân hàng không tham gia điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào doanh nghiệp đi vay.

Hiện tại việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết vẫn chưa được chính thức ban hành. Theo dự kiến, Chính phủ sẽ ban hành văn bản chính thức trong Quý III/2024. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất đến khách hàng.

Văn bản luật tham khảo: Công văn 12094/BTC-TCT ban hành ngày 23/11/2023