Thế mạnh của chúng tôi

Tập đoàn I-GLOCAL là tập đoàn tư vấn Thuế - Kế toán - Đầu tư có vốn Nhật Bản lớn nhất tại Việt Nam.Tập đoàn I-GLOCAL là tập đoàn tư vấn Thuế - Kế toán - Đầu tư có vốn Nhật Bản lớn nhất tại Việt Nam.