ReportBáo cáo

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch là quà biếu, quà tặng

2024/02/20

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch là hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại gồm quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam và các trường hợp nhập phi mậu dịch khác theo quy định.

Giai đoạn trước thời điểm ngày 01/01/2015, do chưa có quy định rõ ràng về việc khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu phi mậu dịch là quà biếu, quà tặng nên cách xử lý của cơ quan thuế không thống nhất. Nhiều trường hợp cơ quan thuế không cho khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với hàng phi mậu dịch này. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2015, quy định đã được đề cập rõ ràng về thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu phi mậu dịch. Theo đó, Công ty có thể kê khai khấu trừ thuế GTGT nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày khái quát về tình hình cũng như quy định cụ thể qua từng giai đoạn. Các hồ sơ cần đáp ứng cho việc kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu phi mậu dịch là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.

1. Nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:
Theo Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào cơ bản cần thỏa mãn nguyên tắc, điều kiện sau:

i) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đầu ra chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ;
ii) Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài (trường hợp thuế nhà thầu)
iii) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên. Trừ trường hợp được ngoại trừ theo quy định.

2. Giai đoạn trước thời điểm ngày 01/01/2015:
Theo Điều 14 và Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC, để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào Công ty phải đáp ứng cả 3 điều kiện (i), (ii) và (iii) nêu trên và không có trường hợp ngoại lệ. Do đó, hàng nhập khẩu phi mậu dịch nhiều trường hợp không được xem xét khấu trừ thuế GTGT đầu vào qua thanh tra, kiểm tra thuế do thiếu chứng từ thanh toán cho bên nước ngoài theo điều kiện (iii).

Ngoài hướng dẫn tại Thông tư 219/2013/TT-BTC, các đoàn thanh tra, kiểm tra cũng dựa vào công văn số 3217/TCT-KK ngày 14 tháng 08 năm 2014 của Tổng cục thuế để áp dụng: “Hàng hóa nhập khẩu bằng tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không phải là hàng hóa mua bán với mục đích thương mại nên sẽ không phát sinh nghĩa vụ thanh toán, không có hợp đồng hay hóa đơn thể hiện việc mua bán hàng hóa, chứng từ liên quan đến khoản tiền mua hàng thì sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.”

3. Giai đoạn từ ngày 01/01/2015 trở đi:
Căn cứ theo Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/01/2015, trường hợp nhập khẩu phi mậu dịch là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài sẽ được miễn điều kiện về chứng từ thanh toán không tiền mặt khi xem xét khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Như vậy căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa theo hình thức phi mậu dịch (là quà biếu, quà tặng từ tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), nếu hàng hóa nhập khẩu dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo quy định tại Điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung tại điều 1 thông tư 26/2015/TT-BTC) thì Công ty sẽ được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa này nếu đáp ứng các hồ sơ sau:
– Có tờ khai hải quan hàng nhập khẩu phi mậu dịch theo quy định;
– Có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu dưới tên, mã số thuế của Công ty

Bài viết này đã trình bày điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng nhập khẩu phi mậu dịch như trên. Theo thông tư 26/2015/TT-BTC thì điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng nhập khẩu phi mậu dịch đã được nới lỏng, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn cần chuẩn bị Tờ khai Hải quan và các chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Quý khách hàng có thể tham khảo công văn số 97742/CT-TTHT ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Cục thuế Tp. Hà Nội và Công văn số 9251/CTTPHCM-TTHT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của cục thuế Tp. HCM về hướng dẫn về việc khấu trừ VAT đầu vào của hàng phi mậu dịch này.

Tài liệu tham khảo:
– Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng.
– Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
– Công văn 3271/TCT-KK ngày 14 tháng 08 năm 2014.
– Công văn 97742/CT-TTHT ngày 10 tháng 11 năm 2020.
– Công văn 9251/CTTPHCM-TTHT ngày 01 tháng 12 năm 2021.

Liên hệ nếu doanh nghiệp có
những nhu cầu liên quan đến báo cáo