ReportBáo cáo

Những điểm cần lưu ý khi một công ty FDI sử dụng lợi nhuận giữ lại cho hoạt động kinh doanh

2024/03/14

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật, Công ty FDI (sau đây gọi tắt là “Công ty”) sẽ chỉ cung cấp cho mỗi nhà đầu tư một sự bảo đảm nếu họ có thể thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn một cách đáng tin cậy sau khi phân phối lợi nhuận. được phân phối. Ngoài ra, điều lệ thành lập công ty phải quy định nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ. Mặt khác, nếu lợi nhuận sau thuế không được phân phối và tiếp tục được sử dụng để tái đầu tư thì có thể hiểu là phải đăng ký tăng vốn vì lợi nhuận này nằm trong số vốn đăng ký thực hiện dự án đầu tư. những điểm cần ghi nhớ. Trên thực tế, cho đến nay cơ quan chức năng chưa kiểm soát chặt chẽ điểm này nhưng thời gian gần đây xuất hiện một số ít trường hợp doanh nghiệp phải tăng vốn. Vui lòng tham khảo phần sau để biết chi tiết.

① Quy định pháp luật về vốn đăng ký

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 31/2021/ND-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2020, vốn đăng ký thực hiện dự án đầu tư được xác định căn cứ như sau:
(i) Giá trị của tiền, máy móc, thiết bị, quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quyền sử dụng đất, pháp luật dân sự và các tài sản khác theo điều ước quốc tế về đầu tư;
(ii) Vốn để thực hiện dự án đầu tư;
(iii) Lợi nhuận tái đầu tư
Trong mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) dựa trên Thông tư 03/2021/TT-BKHDT được cấp cho công ty Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lợi nhuận (IRC) cần phải có thông tin  “Lợi nhuận tái đầu tư” một cách rõ ràng.

Vì vậy, (iii) lợi nhuận của nhà đầu tư để tái đầu tư được coi là một phần của quỹ đầu tư của dự án. Vì khái niệm “tái đầu tư” không được định nghĩa rõ ràng trong luật nên mỗi công ty cần phải xác định xem đó có phải là “tái đầu tư” hay không. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể tham khảo những quy định hữu ích sau đây khi xem xét khái niệm “tái đầu tư” tại Điều 3 Luật Đầu tư 2020.
・“Đầu tư quản lý” là việc đầu tư vốn để thực hiện các hoạt động quản lý.
・“Dự án đầu tư” đề cập đến đề xuất bơm vốn trung hạn hoặc dài hạn để thực hiện các hoạt động đầu tư ở một khu vực cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể.
・“Dự án đầu tư mở rộng” là dự án đầu tư mở rộng quy mô của dự án đầu tư đang hoạt động, nâng cao năng lực hoạt động, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm môi trường hoặc cải thiện môi trường.

② Ví dụ giải thích và điều trị thực tế

Trên thực tế, nếu nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư thì đó được coi là vốn đầu tư cho dự án và có thể được hiểu là yêu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) để tăng vốn.  Mặt khác, nếu lợi nhuận tạm sử dụng cho hoạt động kinh doanh ngắn hạn mà không nhằm mục đích “tái đầu tư” thì không được coi là quỹ đầu tư và không yêu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC).

Vì vậy, có thể hiểu rằng lợi nhuận của nhà đầu tư có được coi là vốn đầu tư của dự án hay không là do mục đích sử dụng lợi nhuận đó quyết định. Trong trường hợp thực tế, có vẻ như nhiều công ty sử dụng lợi nhuận của nhà đầu tư cho các hoạt động kinh doanh ngắn hạn. Mặt khác, ý kiến của Ban quản lý khu công nghiệp địa phương cho rằng việc sử dụng lợi nhuận của nhà đầu tư để vận hành kinh doanh sẽ dẫn đến việc mở rộng quy mô dự án nên được coi là “tái đầu tư từ lợi nhuận” và vốn là không có. trường hợp cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) để xin tăng vốn.

③ Những điểm khác cần lưu ý

Nếu số vốn tăng thêm được tính vào vốn điều lệ của công ty thì thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) cũng sẽ được thực hiện. Thời hạn thực hiện thủ tục này là trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi, được hiểu là ngày nhà đầu tư quyết định cấp vốn điều lệ.

Mặc dù không có thời hạn pháp lý rõ ràng cho việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC), nhưng tác giả cho rằng nên sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) trước khi bắt đầu tái đầu tư vào dự án.

Theo Nghị định số 122/2021/ND-CP, nếu doanh nghiệp không tuân thủ thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) theo quy định thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) sẽ bị đình chỉ là vi phạm hành chính, có thể bị phạt từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) và từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC).

Kết luận

Để xác định các thủ tục cần thiết khi công ty sử dụng lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh, trước tiên cần xác nhận mục đích sử dụng lợi nhuận. Nếu lợi nhuận được sử dụng để tái đầu tư dài hạn vào hoạt động kinh doanh thì có khả năng được coi là vốn đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) sẽ cần phải được sửa đổi. Mặt khác, nếu bạn quyết định sử dụng lợi nhuận trên cơ sở ngắn hạn và tạm thời thay vì tái đầu tư thì việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) của bạn có thể không cần thiết. Tuy nhiên, do cách diễn giải thực tế và các trường hợp xử lý khác nhau tùy theo khu vực, tác giả khuyên bạn nên kiểm tra trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền ở từng khu vực về sự cần thiết của những sửa đổi đó.

Nếu xác định việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) là cần thiết thì ngay cả khi việc thay đổi được thực hiện sau thời hạn vẫn có nguy cơ bị phạt như nêu trên. Để tránh rủi ro này, tác giả khuyên bạn nên hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) kịp thời để đăng ký số tiền đầu tư mới khi tái đầu tư.

[Liên hệ] CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Người phụ trách: Sakai masaya.sakasai@i-glocal.com
Văn phòng Hồ Chí Minh +84-28-3827-8096 Văn phòng Hà Nội +84-24-2220-0334

*Bài viết này được dịch bởi: Yarakuzen.

Liên hệ nếu doanh nghiệp có
những nhu cầu liên quan đến báo cáo