ReportBáo cáo

Thông tin mới nhất về việc xuất hóa đơn VAT đối với hàng trả lại

2023/12/25

Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng, người bán phải xuất hóa đơn VAT cho người mua. Nếu sản phẩm sau đó được trả lại do vấn đề về chất lượng, v.v. thì hóa đơn VAT sẽ được xử lý như thế nào?

Báo cáo này trình bày các quy định hiện hành, quan điểm của cơ quan thuế và quan điểm của chúng tôi về cách xử lý hóa đơn VAT trong trường hợp bị trả lại.

1. Về quy định trước đây

Về việc xử lý hàng trả lại, trước đây Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014 đã được áp dụng nhưng đã hết hiệu lực kể từ ngày 1/7/2022.Ngoài ra, Phụ lục 4 mục 2.8 của thông báo nêu trên quy định như sau:

・Nếu tổ chức, cá nhân mua hàng và người bán xuất hóa đơn VAT nhưng người mua trả lại một phần hoặc toàn bộ hàng hóa do vấn đề về chất lượng sau khi nhận hàng thì người mua sẽ được quyền “hoàn trả do vấn đề về chất lượng”. Trong bản tóm tắt phải xuất hóa đơn VAT cho người bán.
・Trường hợp người mua không xuất được hóa đơn VAT thì phải lập thỏa thuận hoàn trả giữa người mua và người bán, người bán phải thu hóa đơn VAT đã cấp cho người mua. Thỏa thuận hoàn trả phải nêu rõ lý do trả lại, tên sản phẩm, số lượng, số tiền chưa bao gồm thuế, số thuế GTGT. (Ví dụ người mua là cá nhân, văn phòng đại diện không tự doanh thì không xuất được hóa đơn VAT)

Như đã đề cập ở trên, trong khoảng thời gian trước ngày 1 tháng 7 năm 2022, nếu một số hoặc toàn bộ sản phẩm bị trả lại do vấn đề về chất lượng thì về nguyên tắc, người mua phải xuất hóa đơn VAT cho người bán.

2. Về quy định hiện hành

Hiện tại, “Nghị định 123/2020/NĐ-CP Điều 4, Khoản 1” ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2020 và “Thông tư 78/2021/TT-BTC” ban hành ngày 17 tháng 9 năm 2021 được áp dụng. Các quy định này quy định người bán phải xuất hóa đơn VAT cho người mua khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhưng cũng có những quy định về xử lý hóa đơn VAT trong trường hợp bị trả lại, chưa quy định cụ thể.

3.  Về ý kiến của Tổng cục Thuế và các Cục Thuế địa phương

Công văn “CV số 2121/TCT-CS” do Tổng cục Thuế ban hành ngày 29/5/2023 và “CV số 4511/TCT-CS” công bố ngày 11/10/2023 nêu rõ như sau:

・Nếu tổ chức hoặc cá nhân mua hàng và người bán xuất hóa đơn VAT nhưng người mua trả lại một phần hoặc toàn bộ hàng hóa do vấn đề về chất lượng sau khi nhận hàng thì hóa đơn, người bán hàng phải hủy hoặc điều chỉnh hoá đơn đã được phát hành.
・Đồng thời với việc xuất hóa đơn hoàn trả nêu trên, cũng cần phải lập thỏa thuận hoàn trả giữa người bán và người mua.

Hưởng ứng hướng dẫn nêu trên của Tổng cục Thuế, hầu hết các cơ quan thuế địa phương cũng đưa ra quan điểm người bán cần lập hóa đơn trả lại khi hàng được trả lại. (Ví dụ: Công văn số 73896/CTHN-TTHT của Cục Thuế Hà Nội và CV số 8999/CTTPHCM-TTHT của Cục Thuế TP.HCM)

Mặt khác, một số cục thuế địa phương lại bày tỏ quan điểm người mua cần xuất hóa đơn (ví dụ CV số 3168/CTBDI-TTHT của tỉnh Bình Định). Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các công ty đều phát hành hóa đơn trả lại dựa trên ý kiến công văn do Tổng cục Thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh công bố.

4.  Triển vọng tương lai

Công văn số 9206/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành ngày 23/8/2023 trong đó có văn bản lấy ý kiến các cơ quan chính quyền địa phương về việc sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Ngoài ra còn có đề xuất quy định rõ trong sắc lệnh của chính phủ rằng người bán có nghĩa vụ xuất hóa đơn trả lại trong trường hợp trả lại.

Ngoài ra, với sự phổ biến của hóa đơn điện tử, cơ chế liên kết dữ liệu hóa đơn điện tử với hệ thống của cơ quan thuế cũng đã được thiết lập. Do đó, cơ quan thuế, nơi người bán phát hành hóa đơn trả lại, sẽ có thể so sánh dễ dàng và chính xác số tiền bán hàng, số thuế GTGT trên hóa đơn, số thuế GTGT và thuế doanh nghiệp, v.v. trên tờ khai thuế GTGT.

 

Kết luận

Tổng cục Thuế và hầu hết các cục thuế địa phương đều cho rằng người bán cần xuất hóa đơn trả lại. Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến các cơ quan chính quyền địa phương về việc sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP, đồng thời bày tỏ quan điểm tích cực về vấn đề người bán xuất hóa đơn bị trả lại. Vì lý do trên, mặc dù chúng tôi không phản đối việc người bán phát hành hóa đơn trả lại, chúng tôi tin rằng cần phải tiếp tục theo dõi các xu hướng trong tương lai về hóa đơn trả lại.
Chúng tôi sẽ cập nhập nếu hướng dẫn chính thức hoặc pháp lệnh của chính phủ được ban hành trong tương lai.

Tài liệu tham khảo:

・Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014
・Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020
・CV số 2121/TCT-CS ngày 29 tháng 5 năm 2023
・CV số 4511/TCT-CS ngày 11/10/2023
・CV số 9206/BTC-TCT ngày 23/08/2023
・CV số 73896/CTHN-TTHT ngày 16/10/2023
・CV số 8999/CTTPHCM-TTHT ngày 19/07/2023
・CV số 3168/CTBDI-TTHT ngày 13/09/2023

*Bài viết này được dịch bởi: Yarakuzen.

Liên hệ nếu doanh nghiệp có
những nhu cầu liên quan đến báo cáo