ReportBáo cáo

 • Trang Chủ
 • Báo cáo
 • Kế toán - Thuế
 • Đề tài: Chính sách thuế nhà thầu đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng bản quyền hình ảnh và bản quyền phim.

Đề tài: Chính sách thuế nhà thầu đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng bản quyền hình ảnh và bản quyền phim.

2023/08/24

Lời mở đầu:

Các công ty ở Việt Nam thường sử dụng bản quyền hình ảnh, bản quyền phim thuộc sở hữu của nhà cung cấp nước ngoài để kinh doanh, quảng cáo tại Việt Nam. Các công ty ở Việt nam sẽ phải trả cho nhà cung cấp ở nước ngoài khoản phí sử dụng bản quyền hình ảnh, bản quyền phim. Thu nhập của nhà cung cấp nước ngoài từ hoạt động này sẽ chịu thuế nhà thầu ở Việt Nam. Tùy theo bản chất của việc chuyển nhượng này là chuyển quyền sở hữu hay chuyển quyền sử dụng bản quyền hình ảnh, bản quyền phim trong một khoảng thời gian nhất định mà thuế nhà thầu áp dụng sẽ khác nhau.

Bài viết này, chúng tôi xin trình bày về chính sách thuế nhà thầu đối với thu nhập từ chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng bản quyền hình ảnh, bản quyền phim trả cho bên nhà cung cấp nước ngoài.

 1. Qui định về luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Căn cứ qui định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và năm 2022

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Phân biệt giữa chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan và chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan theo qui định về luật sở hữu trí tuệ:

Điều 45. Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

 

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại một số điều tại luật này cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 47. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một hoặc toàn bộ các quyền qui định tại một số điều tại luật này.

 1. Qui định thuế về hoạt động chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan từ nhà cung cấp nước ngoài:
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014) quy định: “Thu nhập từ tiền bản quyền là khoản thu nhập dưới bất kỳ hình thức nào được trả cho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, bản quyền phần mềm (bao gồm: các khoản tiền trả cho quyền sử dụng, chuyển giao quyền tác giả và quyền chủ sở hữu tác phẩm; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp: chuyển giao công nghệ, bản quyền phần mềm).”.

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định: Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với thu nhập bản quyền là 10%

 • Thuế giá trị gia tăng:
  Tại khoản 21 điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT gồm:

21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định: Tỷ lệ (%) thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế đối với thu nhập từ dịch vụ là 5%

Như vậy căn cứ qui định Luật sở hữu trí tuệ 2009; 2022; qui định về Thuế nhà thầu, thuế GTGT nêu trên thì:

-Trường hợp công ty ở Việt Nam ký hợp đồng chuyển quyền sở hữu bản quyền hình ảnh, bản quyền phim với nhà cung cấp nước ngoài thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng này sẽ chịu thuế nhà thầu. Thuế TNDN áp dụng với tỷ lệ 10% tính trên doanh thu và thu nhập này được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo qui định của Luật sở hữu trí tuệ nên sẽ không chịu thuế GTGT.

-Trường hợp công ty ở Việt Nam ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng bản quyền hình ảnh, bản quyền phim trong một khoảng thời gian xác định với nhà cung cấp nước ngoài và bản quyền hình ảnh, bản quyền phim vẫn thuộc sở hữu của nhà cung cấp nước ngoài thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng này sẽ chịu thuế nhà thầu. Thuế TNDN áp dụng với tỷ lệ 10% tính trên doanh thu và thu nhập này được xác định là thu nhập từ dịch vụ nên sẽ chịu thuế GTGT với tỷ lệ 5% tính trên doanh thu.

Lời kết:

Trên đây, chúng tôi đã lưu ý đến công ty về chính sách thuế nhà thầu đối với thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng bản quyền hình ảnh, bản quyền phim để khi công ty ký hợp đồng với công ty nước ngoài. Công ty có thể xem xét để áp dụng cho chính xác khi kê khai thuế nhà thầu cho từng trường hợp.

Văn bản tham khảo:

 • Luật sở hữu trí tuệ 2009 và 2022
 • Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Hướng dẫn luật thuế GTGT và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng.
 • Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Liên hệ nếu doanh nghiệp có
những nhu cầu liên quan đến báo cáo