ReportBáo cáo

Đề tài: Điều kiện để cá nhân làm bản cam kết thuế TNCN (Mẫu 08/CK-TNCN)

2023/02/19

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập. Khi các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Tuy nhiên, một số trường hợp sẽ tạm thời không phải khấu trừ thuế.

Lời mở đầu:

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập. Khi các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Tuy nhiên, một số trường hợp sẽ tạm thời không phải khấu trừ thuế.

Bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày quy định các đối tượng có thể thực hiện làm cam kết tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu 08/CK-TNCN tại thông tư 80/2021/TT-BTC.

1.Đối tượng đủ điều kiện làm mẫu cam kết thuế TNCN:
Cá nhân cư trú nhận có thu nhập từ tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác nếu thỏa mãn 5 điều kiện bên dưới thì có thể làm cam kết Mẫu 08/CK-TNCN:

Điều kiện Nội dung
1.     Về loại hợp đồng Cá nhân cư trú không ký Hợp đồng lao động hoặc ký Hợp đồng lao động dưới 3 tháng.
2.     Về đăng ký thuế Đã có mã số thuế tại thời điểm cam kết.
3.     Về mức thu nhập Có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên
4.     Về ước tính mức thu nhập Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.
5.     Về nơi phát sinh thu nhập Cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo năm dương lịch tính đến thời điểm cam kết.

2.Nhiệm vụ của tổ chức cá nhân trả thu nhập:
Từ ngày 01/01/2022, những cá nhân đủ điều kiện làm bản cam kết thuế TNCN (để không khấu trừ 10% thuế TNCN) theo Mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế TNCN.

Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế (chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kế thúc năm dương lịch).

Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

 Lưu ý:
Nếu cá nhân có nhiều lần thu nhập 2.000.000 đồng/lần trở lên tại nhiều tổ chức trả thu nhập, những thu nhập này đều thuộc diện phải khấu trừ 10% TNCN mà ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân đó được lập bản cam kết tại từng đơn vị chi trả thu nhập theo hướng dẫn tại Công văn số 4389/TCT-TNCN do Tổng Cục Thuế hướng dẫn ngày 08/11/2018.

Mức giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:
– Mức giảm trừ bản thân là > 11 triệu đồng/tháng (> 132 triệu đồng/ năm)
– Mức giảm trừ người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/người/tháng (52,8 triệu đồng/ năm)

Lời kết:
Trên đây, chúng tôi đã lưu ý về điều kiện làm bảng cam kết và những điểm đổi mới áp dụng từ năm 2022. Công ty có thể xem xét để hướng dẫn và áp dụng cho người lao động.

Văn bản tham khảo:

  • Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân.
  • Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
  • Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và Nghị Định 126/2020/NĐ-CP.

Liên hệ nếu doanh nghiệp có
những nhu cầu liên quan đến báo cáo