NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Nghị quyết số 179/NQ-CP ngày 1/11/2023 của Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng

Tin pháp luật

Nghị quyết số 179/NQ-CP ngày 1/11/2023 của Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng

2023/11/09

Theo Nghị quyết này, Chính phủ đã thông qua việc xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT (dự đoán cho năm 2024) như đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 228/TTr-BTC ngày 31/10/2023.

Theo đó, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự án Nghị quyết này theo đúng quy định, chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Đồng thời, Chính phủ cũng đã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ để báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trước 20h ngày 1/11/2023 về việc bổ sung dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023 và cho phép xây dựng dự thảo Nghị quyết này theo thủ tục rút gọn, trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp Quốc hội (kỳ họp thứ 6).