NewsTin Tức

Tin pháp luật

Về việc xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

2024/06/13

Ngày 17/4/2023, Chính phủ Việt Nam chính thức ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định những nguyên tắc cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bước đầu đặt nền móng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, hành lang pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân vẫn còn tồn tại nhiều điểm bất cập, song song với đó, tình trạng mua bán, chuyển giao, xử lý dữ liệu cá nhân không đúng theo quy định pháp luật hiện vẫn đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng.
Từ tình hình trên, việc xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân, đẩy mạnh sử dụng dữ liệu cá nhân đúng pháp luật, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội đang trở nên cấp bách & cần thiết.
Cụ thể, Bộ Công an đang là đơn vị chủ trì xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó, một số nội dung nổi bật của dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là về quyền của chủ thể dữ liệu (được xây dựng phù hợp với các văn bản pháp luật trong nước và tiềm cận với pháp luật của nước ngoài) hay quy định về nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu (Có trách nhiệm tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác); v.v.
Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến, xây dựng và hoàn thiện nội dung. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong những bản tin sau.