NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Địa điểm doanh nghiệp cần nộp báo cáo tài chính (BCTC) sau khi được kiểm toán của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tin pháp luật

Địa điểm doanh nghiệp cần nộp báo cáo tài chính (BCTC) sau khi được kiểm toán của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2024/04/01

Theo quy định tại điểm 1a, điều 37, Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12: Báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được kiểm toán.
Theo quy định tại điều 110, Thông tư số 200/2014/TT-BTC, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp BCTC tại các địa điểm sau đây:
STT ~ Cơ quan ~ Số lượng (bản) ~ Hình thức ~ Phương thức ~ Lưu ý
1 ~ Cơ quan (Sở) Tài chính ~ 1 ~ Bản cứng ~ Nộp trực tiếp
2 ~ Cơ quan (Cục) Thống kê ~ 1 ~ Bản cứng ~ Nộp trực tiếp
3 ~ Cơ quan (Cục) Thuế ~ 1 ~ Bản scan ~ Nộp online
4 ~ Cơ quan (Phòng) Đăng ký kinh doanh (tùy địa phương) ~ 1 ~ Bản cứng ~ Nộp trực tiếp ~ Tại một số địa phương, phòng đăng ký kinh doanh không nhận bản cứng báo cáo theo do dữ liệu Thuế đã được kết nối với dữ liệu đăng ký DN (Điều 18 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC). Khách hàng cần xác nhận lại với cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương trước khi đi nộp. Ở Hà Nội, DN không phải nộp BCTC cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
5 ~ Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất (nếu được yêu cầu) ~ 1 ~ Bản cứng ~ Nộp trực tiếp ~ Áp dụng cho DN có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (nếu được yêu cầu).
6 ~ Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán ~ 1 ~ Bản cứng ~ Nộp trực tiếp ~ Áp dụng với công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công tư đầu tư chứng khoán, quỹ và công ty quản lý quỹ.

Văn bản tham khảo
– Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011
– Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp