NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Tin pháp luật

Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

2023/07/06

Nghị định này quy định chính sách giảm 2% thuế GTGT trong 6 tháng cuối năm 2023 (từ 1/7 – 31/12/2023) dành cho nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất GTGT với thuế suất 10%, tức được xuất hóa đơn với thuế suất GTGT 8%.

Tuy nhiên, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ nằm trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế ban hành tại Phụ lục I, II, III Nghị định này: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Riêng những cơ sở kinh doanh đang tính nộp thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì trên hóa đơn được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

Đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT từ 1/7/2023, nếu doanh nghiệp đã lỡ xuất hóa đơn với thuế suất chưa giảm thì được điều chỉnh hoặc thay mới hóa đơn theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh/thay thế, bên bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, bên mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Ngoài ra, lưu ý, doanh nghiệp phải kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm Nghị định này cùng với Tờ khai thuế GTGT.