Tập đoàn I-GLOCAL được giới thiệu trong sách mới phát hành tại Nhật Bản