VĂN PHÒNG TOKYO

YUSUKE KABURAGI

CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN

YUSUKE KABURAGI

Sinh năm 1972
Tháng 3/1994 tốt nghiệp khoa Kinh tế Đại học Keio (Nhật Bản).
Tháng 10/1996 làm việc tại một tập đoàn tư vấn lớn và được phái cử sang Việt Nam làm việc. Năm 2003 khởi nghiệp tại Việt Nam.
Là người Nhật Bản đầu tiên đạt chứng chỉ kiểm toán viên công chứng do Bộ Tài chính Việt Nam cấp.

[Kinh nghiệm công tác]

Năm 1994
Tốt nghiệp Khoa kinh tế Đại học Keio (Nhật Bản)
Năm 1996
Làm việc tại Công ty kiểm toán Asahi (nay là Công ty kiểm toán Azusa) (Nhật Bản)
Năm 2000
Được phái cử sang làm việc tại Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam (lúc đó là Công ty Athur Andersen)
Năm 2000
Đăng ký kiểm toán viên công chứng tại Nhật Bản (số 15622)
Năm 2000
Đăng ký kiểm toán viên công chứng tại Việt Nam (số N0291/KTV)
Năm 2003
Khởi nghiệp tại Việt Nam
Năm 2011
Đăng ký kiểm toán viên công chứng tại Cambodia (No.00216)
KAZUKI JITSUHARA

VĂN PHÒNG TOKYO
Trưởng phòng / Chứng chỉ hành nghề kế toán Hoa Kỳ

KAZUKI JITSUHARA

[Kinh nghiệm công tác]

Năm 2012
Tốt nghiệp Khoa Thương mại Đại học Keio (Nhật Bản)
Năm 2012
Làm việc tại Công ty bảo hiểm Aioi Nissay Dowa Insurance (Nhật Bản)
Năm 2016
Làm việc tại Công ty I-GLOCAL
MAYUKO KAMAZUKA

VĂN PHÒNG TOKYO
Chuyên viên tư vấn - văn phòng I-Glocal ở Tokyo

MAYUKO KAMAZUKA

[Kinh nghiệm công tác]

Năm 2009
Tốt nghiệp Khoa Văn học Đại học Hosei
Năm 2009
Làm việc tại Công ty ANA Cartering Service
Năm 2017
Làm việc tại Công ty I-GLOCAL