VĂN PHÒNG BÌNH DƯƠNG

YUYA MATSUMURA

Trưởng đại diện Văn phòng Bình Dương
Trưởng phòng

YUYA MATSUMURA

[Kinh nghiệm công tác]

Năm 2011
Tốt nghiệp khoa Thương mại Đại học Doshisha (Nhật Bản)
Năm 2012
Bắt đầu làm việc tại Công ty I-GLOCAL
Năm 2013
Làm việc tại Văn phòng Hà Nội
Năm 2014
Làm việc tại Văn phòng Cambodia
Năm 2015
Nhậm chức Trưởng văn phòng Bình Dương