Hội Thảo

Trang chủ > Dịch vụ > Dịch vụ cốt lõi

Dịch vụ cốt lõi

NỘI DUNG DỊCH VỤ

Tư vấn kế toán

Tư vấn kế toán - dịch vụ I-Glocal

Cung cấp các dịch vụ như: Kiểm tra số liệu kế toán hàng tháng, Dịch vụ Kế toán trưởng, hỗ trợ cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán, Ghi sổ, các hoạt động giúp đỡ vận hành và tư vấn khác cho quá trình hoạt động.
Kiểm toán kế toán

Phần mềm tài chính kế toán - dịch vụ I-Glocal

Cung cấp các hoạt động kiểm toán theo tiêu chuẩn pháp luật Việt Nam/ Cambodia; Hoạt động kiểm toán theo yêu cầu, Quản lý nội bộ, đáp ứng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Tư vấn sát nhập

Tư vấn sát nhập - dịch vụ I-Glocal

Cung cấp các dịch vụ như: Nghiên cứu mua bán doanh nghiệp, Định giá doanh nghiệp…

Phần mềm Tài chính/ Kế toán

Phần mềm tài chính kế toán - dịch vụ I-Glocal

Phần mềm FAST Accounting (Tiếng Việt/ Tiếng Anh)
http://en.fast.com.vn/fast-accounting.html
Phần mềm FAST Finance (Tiếng Việt/ Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)
http://en.fast.com.vn/fast-financial.html
Tư vấn thuế

Tư vấn thuế - dịch vụ I-Glocal

Cung cấp các dịch vụ bao gồm Khai báo Thuế thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp; Hỗ trợ hoàn thuế/ miễn thuế dựa trên Công ước về thuế, các hoạt động tư vấn khác cho quá trình hoạt động,…

Tư vấn lao động

Tư vấn lao động - dịch vụ I-Glocal

Cung cấp các dịch vụ Xin Giấy phép lao động, Hỗ trợ lập Nội quy lao động, các hoạt động tư vấn lao động khác…

Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư - dịch vụ I-Glocal

Cung cấp các dịch vụ  Nghiên cứu thị trường đầu tư, Thành lập doanh nghiệp (Xin Giấy phép đầu tư)…

Các dịch vụ khác

dịch vụ I-Glocal

Bản tin Luật / Kinh tế Việt Nam
http://database.i-glocal.com

Các dịch vụ mở rộng cho FASS Việt Nam
http://www.cfo.jp/fass/global/

Hỗ trợ tuyển dụng
http://hrnavi.com/

Liên lạc

thông tin liên lạc I-GLOCAL